1. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 dnia następnego.

2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia należy zgłosić w recepcji do godziny 9.00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju, co jednak nie wiąże hotelu. Olimpia Resort & Spa uwzględni życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

3. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W przypadku, gdy Gość opuści pokój po godzinie 12.00 – program komputerowy Recepcji naliczy opłatę za kolejną dobę wynajmu pokoju według pełnych cen.

4. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7.00 do 22.00. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dla osoby dorosłej.

5. Najmujący pokój Gość nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet gdy nie upłynęła doba, za którą uiścił opłatę.

6. W Olimpia Resort & Spa obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego.

7. Odpowiedzialność Olimpia Resort & Spa z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność Olimpia Resort & Spa podlega ograniczeniu, jeżeli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Olimpia Resort & Spa ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu, mają zbyt dużą wartość lub zajmują zbyt dużo miejsca.

8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń Olimpia Resort & Spa powstałe z winy jego lub odwiedzających go osób.

9. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa te przedmioty przez 3 miesiące, a następnie przekaże je na cele charytatywne lub do użytku publicznego.

10. Olimpia Resort & Spa świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję.

11. Na terenie Olimpia Resort & Spa, w tym w pokojach hotelowych, obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) -.

12. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości jednorazowej opłaty 200 zł.

13. Przez cały czas pobytu w Olimpia Resort & Spa dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych.

14. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach hotelowych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

15. Ze względu na bezpieczeństwo Gości, zabrania się korzystania z sauny i jacuzzi po spożyciu i pod wpływem alkoholu.

16. Goście mogą korzystać z usług gabinetu SPA za dodatkową opłatą. Anulowanie zamówionego zabiegu jest możliwe bezpłatnie najpóźniej jeden dzień przed zaplanowanym zabiegiem. W przypadku odwołania zabiegu w dzień jego planowanej realizacji, Olimpia Resort & Spa obciąży rachunek Gościa kwotą równą 50% ceny anulowanego zabiegu.

17. Każdorazowo opuszczając pokój Gość upewni się, że drzwi są zamknięte.

18. Klucze do pokoi, karty do pokoi należy zwrócić w recepcji podczas wymeldowania. Za każdy niezwrócony klucz lub kartę Olimpia Resort & Spa obciąży rachunek Gościa kwotą 60 zł.

19. Olimpia Resort & Spa akceptuje zwierzęta domowe. Mogą one przebywać w pokoju hotelowym za dodatkową opłatą.

20. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Olimpia Resort & Spa może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu Olimpia Resort & Spa.

21. Olimpia Resort & Spa jest obiektem monitorowanym. Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszym gościom i pracownikom. Dane z monitoringu są usuwane maksymalnie po 15 dniach od daty ich rejestracji.

22. Administratorem Państwa danych osobowych jest „OLIMPIA SPA” s.c., ul. Skośna 9, 43-370 Szczyrk (NIP: 937 219 43 82).. Z administratorem można skontaktować się pod adresem marketing@olimpialux.pl.